thung, thiec, dung, hoa, chat, bao, bi, kim, loai INFINITY - Chuyen san xuat cac loai bao bi kim loai - bao bi thung thiec
25 Tháng Tư 2017 Việt Nam   |  中文   |  English

Giấy Chứng nhận UN
CHỨNG NHẬN ISO 9001:2008 - TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Ngày 07/01/2015 đạt được giấy Chứng nhận ISO 9001:2008 về Hệ thống quản lý chất lượng do tổ chức BSI cấp . chung chi cong nhan
CHỨNG NHẬN LIÊN HỢP QUỐC (UN) : BAO BÌ ĐỰNG HÀNG NGUY HIỄM Ngày 02/03/2017 đạt được giấy chứng nhận liên hợp quốc (UN) bao bì đựng hàng nguy hiễm do tổ chức TÜV SÜD PSB Pte Ltd cấp. chung chi cong nhan
Ngày 29/04/2009 đạt được giấy chứng nhận liên hợp quốc (UN) bao bì đựng hàng nguy hiễm do tổ chức Korean Register of Shipping cấp. chung chi cong nhan

HÌNH ẢNH CÔNG TY